Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u (de cliënt) en de ergotherapeut.

 1. U bent voor iedere behandeling door de ergotherapeut (zowel een advies als een consult) een behandelvergoeding verschuldigd conform het tarief van uw zorgverzekeraar. Voor het geldende tarief dat uw verzekeraar hanteert, verwijzen we naar de website van uw verzekeraar.
 2. Wanneer u de behandeling zelf betaalt, hanteert de ergotherapeut het geldende tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Dit tarief wordt onder andere door Menzis gehanteerd.
 3. Indien u een behandelafspraak niet kunt nakomen, dan dient u deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch op 053-7113655 of via de mail naar info@zelfkinderergo.nl Als u niet of niet tijdig annuleert dan brengt de ergotherapeut de gereserveerde behandeling in rekening.
 4. Voor de duidelijkheid willen we nog vermelden dat 10 uur kinderergotherapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar in een kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer. Het is zinvol om hiervoor bij uw verzekeraar te informeren.
 5. Wanneer u zelf de behandelingen rechtstreeks betaalt, ontvangt u een factuur voor de gereserveerde behandeling.
 6. Als u een factuur krijgt uitgereikt, dan dient u er voor te zorgen dat het totale verschuldigde bedrag uiterlijk dertig dagen na factuurdatum op de bankrekening van Zelf! kinderergo is bijgeschreven. De gegevens die u nodig heeft voor een juiste betaling staan vermeld op de betreffende factuur.
 7. Tot de dag van de betaling zal de behandeling tijdelijk worden stopgezet.
 8. Indien u niet of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 9. Indien de ergotherapeut u een betalingsherinnering stuurt, dan wordt u hiervoor € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 10. Zodra u in verzuim bent, zal de ergotherapeut over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening brengen tot op de dag van volledige betaling van de vordering.
 11. Verkeert u in verzuim, dan heeft de ergotherapeut het recht incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 100,- euro, alles exclusief omzetbelasting.
 12. Alle betalingen die u verricht strekken allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen. Afboeking op de opeisbare facturen zal eerst plaatsvinden op de langst openstaande factuur, zelfs indien bij de betaling wordt aangegeven dat deze betrekking heeft op een latere factuur.